Uzasadnienie i Podsumowanie do Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

Uzasadnienie i Podsumowanie do Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

27.04.2021
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
27.04.2021

ZWP przyjął Uzasadnienie i Podsumowanie do SRWP 2030.

27 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 415/245/21 przyjął Uzasadnienie i Podsumowanie do Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, o których mowa odpowiednio w art. 42 pkt 2 oraz w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 247). Tym samym zakończyła się strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

Ze Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 oraz Uzasadnieniem i Podsumowaniem można zapoznać się poniżej.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego