RPS MOBILNOŚĆ I KOMUNIKACJA
Konsultacje diagnozy Regionalnego Planu Transportowego

Konsultacje diagnozy Regionalnego Planu Transportowego

11.02.2021
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
11.02.2021

Z uwagi na złożoność dokumentu jak i zgłaszaną potrzebę dokonania szerszych analiz, Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu wewnętrznych konsultacji do dnia 1 marca 2021 r.

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje o rozpoczęciu wewnętrznych konsultacji dokumentu pn. UWARUNKOWANIA I DIAGNOZA STANU stanowiącego część Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Pomorskiego 2030 (RPT). RPT realizuje Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 w obszarze transportowo-cyfrowym.

Uwagi i wnioski do części – UWARUNKOWANIA I DIAGNOZA STANU można składać w terminie: od 10 lutego 2021r. do 21 lutego 2021r. w formie Formularza uwag, przesłanego na adres e-mail: rpt@pomorskie.eu w dwóch egzemplarzach, tj.:

  1. w wersji wypełnionej elektronicznie (WORD)
  2. w wersji skanu (JPG,PDF) z podpisem osoby uprawnionej.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu oraz niepodpisane nie będą podlegały rozpatrzeniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Pomorskiego.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego