Aktualności

Uzasadnienie i Podsumowanie do Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

ZWP przyjął Uzasadnienie i Podsumowanie do SRWP 2030

27 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 415/245/21 przyjął Uzasadnienie i Podsumowanie do Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, o których mowa odpowiednio w art. 42 pkt 2 oraz w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 247). Tym samym zakończyła się strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

Ze Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 oraz Uzasadnieniem i Podsumowaniem można zapoznać się poniżej.

Pliki do pobrania:

  1. Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030
  2. Uzasadnienie do SRWP 2020
  3. Załącznik nr 1 do Uzasadnienia
  4. Podsumowanie do SRWP 2020
  5. Załącznik nr 1 do Podsumowania
  6. Załącznik nr 2 do Podsumowania
  7. Załącznik nr 3 do Podsumowania
view szablon artykułu