RPS ZDROWIE I WRAŻLIWOŚĆ SPOŁECZNA
Raport z konsultacji społecznych RPS zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej oraz odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Raport z konsultacji społecznych RPS zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej oraz odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

20.12.2023
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
20.12.2023

Dnia 19 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Raport z przebiegu i wyników konsultacji projektu zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej. Konsultacje Programu trwały 36 dni w okresie od 2 listopada do 7 grudnia 2023 roku. Ogłoszenie o konsultacjach projektu zmiany RPS zostało opublikowane w prasie o zasięgu regionalnym, a także na tablicy ogłoszeń UMWP, w Biuletynie Informacji Publicznej UMWP oraz na stronie internetowej www.strategia2030.pomorskie.eu. Celem konsultacji było uzyskanie możliwie najszerszego spektrum opinii i propozycji partnerów społecznych i gospodarczych na temat zaproponowanych zmian.
W ramach konsultacji uwagi i wnioski (w liczbie 13) zgłosił 1 podmiot. Zgłoszone uwagi i wnioski nie odnosiły się do zaproponowanych zmian w projekcie zmiany RPS. Zaproponowane zapisy stanowiły szczegółowy zakres, który wchodzi w aktualny zakres Programu. Zgłoszone do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej uwagi i wnioski wraz z ich rozstrzygnięciem oraz uzasadnieniem, szczegółowo przedstawiono w Załączniku nr 1 do Raportu.
Załączniki:
1. Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie przyjęcia Raportu z przebiegu i wyników konsultacji projektu zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej
2. Załącznik do uchwały – Raport z przebiegu i wyników konsultacji projektu zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej wraz z załącznikami.
• Załącznik nr 1 do Raportu: Tabela uwag zgłoszonych w ramach konsultacji.
• Załącznik nr 2 do Raportu: Ogłoszenie prasowe o konsultacjach.

———————————————————————————

W dniu 31 października br. Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 1273/493/23 zatwierdził projekt zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej. Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko projekt zmiany RPS podlega procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, z ewentualną możliwością odstąpienia od niej w przypadku zaistnienia określonych przesłanek.
Ze względu na fakt, że realizacja zmienionych postanowień Programu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i stanowi niewielką modyfikację treści Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni pozytywnie uzgodnili wniosek o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany RPS.
W związku z powyższym Zarząd Województwa Pomorskiego dnia 19 grudnia 2023 r. przyjął uchwałę nr 1493/507/23 w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej.
Załączniki:
1. Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej.
2. Załącznik do uchwały – Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny na środowisko projektu zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego