RPS GOSPODARKA I TURYSTYKA
Raport z konsultacji społecznych RPS Gospodarka 2030 oraz odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Raport z konsultacji społecznych RPS Gospodarka 2030 oraz odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

16.12.2022
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
16.12.2022

15 grudnia 2022 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Raport z przebiegu i wyniku konsultacji projektu zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego od odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany RPS Gospodarka 2030.

Do udziału w konsultacjach zaproszono przedstawicieli różnych podmiotów: instytucji i gremiów, w szczególności przedstawicieli JST oraz ich jednostek organizacyjnych, związków pracodawców, stowarzyszeń i organizacji zawodowych, NGO, lokalnych grup działania oraz środowiska akademickiego.

W ramach konsultacji 28 uwag i wniosków zgłosiło 5 podmiotów.

Nie odnosiły się one do zaproponowanych zmian w projekcie zmiany RPS Gospodarka 2030. W większości dotyczyły kwestii związanych z realizacją Celu Szczegółowego 3. Inspirująca oferta turystyczna i czasu wolnego. Proponowane uzupełnienia uznano za zbyt szczegółowe jak na strategiczny charakter dokumentu, przy czym część zapisów RPS obejmowała już szersze kategorie od tych proponowanych. Uwzględniono uwagi doprecyzowujące zapisy dotyczące niektórych Przedsięwzięć Strategicznych (m.in. Pomorskie Trasy Rowerowe – etap 3 – Trasa Subregionalna, Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej, Zatoki Gdańskiej i Morza Bałtyckiego, Pomorskie Kąpieliska).

W ramach aktualizacji RPS Gospodarka 2030 zdecydowano się na korektę wskaźników (pozyskanie nowych danych oraz dokładniejsze szacunki pożądanego stanu docelowego). W ramach modyfikacji zapisów dotyczących współpracy międzynarodowej i regionalnej zaktualizowano zapisy w związku z aktualną sytuacją (w kwestii Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego oraz współpracy z Federacją Rosyjską). W działaniu 3.2.1 dodano zapisy związane z kreowaniem marki turystycznej oraz rozwojem produktów turystycznych poprzez wsparcie wydarzeń bazujących na lokalnych wyróżnikach.

Ze względu na fakt, że realizacja zmienianych postanowień RPS Gospodarka 2030 nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni pozytywnie uzgodnili wniosek o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany RPS Gospodarka 2030.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego