RPS ZDROWIE I WRAŻLIWOŚĆ SPOŁECZNA
Pomorskie 2030 - duży logotyp

RPS w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej

30.07.2021
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
30.07.2021

RPS w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej przyjęty przez ZWP

Regionalny Program Strategiczny w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej jest jednym z zasadniczych narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (SRWP 2030) uchwalonej przez Sejmik Województwa Pomorskiego w dniu 12 kwietnia 2021r. Podstawę prawną do jego opracowania, poza uchwałą SWP stanowią ustawy: o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz o samorządnie województwa.

Program pełni wiodącą rolę w konkretyzacji i realizacji działań Samorządu Województwa Pomorskiego w takich obszarach jak zdrowie i wrażliwość społeczna. Dodatkowo z uwagi na specyfikę programu podstawę prawną stanowią również ustawy: o działalności leczniczej, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o zdrowiu publicznym, o systemie informacji w ochronie zdrowia, o ochronie zdrowia psychicznego, o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o osobach starszych, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii, o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych.

Zakres tematyczny obejmuje dwa cele strategiczne SRWP 2030 i szesnaście ukierunkowań tematycznych.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego