Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

12.04.2021
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
12.04.2021

SWP jednogłośnie przyjął Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

Po trwającym ponad dwa lata procesie, w dniu 12 kwietnia 2021 roku  Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. 

Podczas tworzenia dokumentu, współpracowano z reprezentantami wielu środowisk – naukowcami, samorządowcami, a także przedstawicielami instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Punktem wyjścia do dyskusji nie były jedynie pogłębione analizy społeczno-gospodarcze czy dane statystyczne, lecz przede wszystkim dialog oparty na wiedzy ekspertów – zarówno teoretyków, jak i praktyków.

Przyjęta Strategia uwzględnia wnioski płynące zarówno z 5 miesięcznych (31 stycznia – 30 czerwca 2020 r.) konsultacji społecznych, jak i rekomendacje z ocen eksperckich: oceny ex-ante oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Konsultacje społeczne, ze względu na pandemię COVID-19, miały wyjątkowy charakter. Zorganizowano łącznie 25 spotkań konsultacyjnych, w większości w formule on-line. W okresie trwania procesu konsultacyjnego, 92 osoby i instytucje skorzystały z możliwości wyrażenia opinii, przekazując ponad 1300 uwag. Świadczy to o znacznym zaangażowaniu pomorskiej społeczności w debatę o przyszłości regionu. Wszystkie zgłoszone uwagi oraz sposób ich uwzględnienia w projekcie Strategii zostały szczegółowo opisane w Raporcie z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

Strategia w perspektywie 2030 roku wyznacza trzy wzajemnie uzupełniające się i równie ważne cele strategiczne. Są nimi: TRWAŁE BEZPIECZEŃSTWO, OTWARTA WSPÓLNOTA REGIONALNA i ODPORNA GOSPODARKA.

Naczelnymi zasadami w procesie realizacji Strategii będą między innymi: wielopoziomowe zarządzanie i partnerstwo, tematyczne i terytorialne ukierunkowanie interwencji, racjonalne gospodarowanie przestrzenią,  a także korzystne oddziaływanie na klimat i środowisko.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego