FEP 2021-2027
ZWP przystąpił do opracowania RPO WP na lata 2021-2027

ZWP przystąpił do opracowania RPO WP na lata 2021-2027

20.01.2021
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
20.01.2021

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO w sprawie przystąpienia do opracowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2021-2027:

Na podstawie art. 6a, art. 18 ust. 3 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 283 ze zm.) informuje się:

o przystąpieniu do opracowania projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2021-2027

Z dokumentacją dotyczącą procesu opracowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2021-2027, w tym Założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2021-2027 można zapoznać się na stronie internetowej www.strategia2030.pomorskie.eu, która będzie podlegała aktualizacji wraz z postępem prac lub w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Augustyńskiego 1, Gdańsk.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 27 listopada do 18 grudnia 2020 r. w formie pisemnej lub ustnej do protokołu* w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: RPOWP2020@pomorskie.eu

Uwagi i wnioski powinny zawierać dane zgłaszającego. Z klauzulą informacyjną dotyczącą RODO można zapoznać się na stronie internetowej www.strategia2030.pomorskie.eu oraz w siedzibie Departamentu. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Pomorskiego.

Po opracowaniu projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2021-2027 zostanie on poddany konsultacjom w trybie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.


* W związku z trwającą pandemią COVID-19 rekomendujemy zgłaszanie uwag i wniosków przede wszystkim pocztą elektroniczną albo tradycyjną.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego