Trwa dyskusja o Strategii 2030

Trwa dyskusja o Strategii 2030

Dyskusja o założeniach do Strategii 2030 podczas forów i spotkań.

Dyskusja o Strategii 2030 podczas Pomorskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych

Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (29-30 sierpnia 2019 r.) zostało zorganizowane przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku oraz Pomorską Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych. Tematem przewodnim wydarzenia były m.in. potrzeby związane z rozwojem ekonomii społecznej.

Podczas Forum Bartosz Kozicki z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, przedstawił zagadnienia związane z partycypacją III sektora w przygotowywanej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (prezentacja).

W ramach dyskusji podkreślono m.in. istotę tematyki senioralnej w rozwoju regionu, konieczność włączenia organizacji pozarządowych w proces przygotowywania i realizacji nowej Strategii, a także kluczową rolę szerokorozumianych wątków edukacyjnych.

Więcej informacji nt. wydarzenia: http://cio.slupsk.pl/pomorskie-forum-inicjatyw-pozarzadowych-juz-za-nami/

Dyskusja o Strategii 2030 na posiedzeniu Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 4 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się II posiedzenie Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Podczas spotkania Bartosz Kozicki, Członek Rady, przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, zaprezentował proces przygotowywania Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (prezentacja).

Członkowie Rady zgłosili m.in. postulaty dotyczące szerokiego ujęcia w nowej Strategii wątków związanych ze wsparciem dzieci i młodzieży i organizacji prowadzących tego typu działalność. Ustalono, iż Rada będzie na bieżąco informowana o postępie prac nad Strategią.

Więcej informacji o Pomorskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego: https://rops.pomorskie.eu/pomorska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego1

Dyskusja o Strategii 2030 na Pomorskim Forum Rad Seniorów

Podczas VII Pomorskiego Forum Rad Seniorów, które odbyło się w dniu 4 września 2019 r., Radomir Matczak – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, zaprezentował stan prac oraz planowane działania w procesie przygotowania Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Dyrektor Matczak omówił również kluczowe wyzwania stojące przed naszym regionem w perspektywie do 2030 roku, a także priorytety i działania, zidentyfikowane podczas wywiadów z ekspertami. Prezentowane obszary zostały przedstawione w kontekście zmian demograficznych oraz działań ukierunkowanych na seniorów (prezentacja).

Podczas dyskusji podnoszone były m.in. sprawy bezpieczeństwa seniorów, działań międzypokoleniowych, transportu publicznego dla obszarów oddalonych od Trójmiasta. Dyrektor Radomir Matczak zaproponował silniejsze włączenie Rad Seniorów w tworzenie oraz konsultowanie założeń nowej Strategii, zapraszając seniorów do ściślejszej współpracy.

Relacja ze spotkania oraz prezentacje znajdują się na stronie: https://rops.pomorskie.eu/-/po-spotkaniu-pomorskiego-forum-rad-seniorow-relacja-zdjeci-1

Dyskusja o Strategii podczas spotkania Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich poświęconego RLKS

W dniu 9 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego podczas spotkania Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Radomir Matczak – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, zaprezentował stan prac oraz planowane działania w procesie przygotowania Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Dyrektor Matczak omówił ponadto kluczowe wyzwania stojące przed naszym regionem do 2030 roku, również z perspektywy lokalnej, która jest istotna z punktu widzenia obszarów aktywności LGD i LDR, działających w województwie pomorskim (prezentacja).

Dyskusja na spotkaniu koncentrowała się wokół możliwości zastosowania podejścia RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność) w ramach nowego okresu programowania środków europejskich na lata 2021-2027 w województwie pomorskim. Ze względu na dość wczesny etap przygotowania dokumentów strategicznych i programowych, a także brak przyjętych regulacji prawnych na poziomie UE, dyskusja w tym temacie będzie kontynuowana. Dyrektor Matczak zachęcił przedstawicieli LGD i LGR do aktywnego włączenia się w proces tworzenia Strategii i przyszłego regionalnego programu operacyjnego.

Więcej informacji nt wydarzenia: https://dprow.pomorskie.eu/-/podsumowanie-spotkania-dotyczacego-rlks-i-perspektyw-w-wojewodztwie-pomorskim

Dyskusja o Strategii 2030 na Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej

W dniu 11 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego  podczas posiedzenia Komitetu Ekonomii Społecznej, Patrycja Szczygieł z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, zaprezentowała stan prac i planowane działania w procesie przygotowania Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (prezentacja).

Podczas spotkania odbyła się dyskusja nt. nowego podejścia do sektora ekonomii społecznej oraz potrzeby zmiany postaw mieszkańców, w kierunku większego zaangażowania w sprawy lokalnych społeczności.

Podkreślono także kluczowe znaczenie procesu konsultacji społecznych projektu dokumentu i aktywnego udziału w nim środowiska związanego z ekonomią społeczną w regionie.

Więcej informacji nt wydarzenia: https://rops.pomorskie.eu/-/strategia-rozwoju-wojewodztwa-projekt-spoko-kosze-spoleczne-oraz-biezaca-dzialalnosc-owes-pomorski-komitet-rozwoju-ekonomii-spolecznej-spotkal-sie-po-

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego