Aktualności

Zakończyliśmy wywiady z ekspertami

W okresie od kwietnia do czerwca br. zostały przeprowadzone pogłębione wywiady z niemal 70 kluczowymi ekspertami.

W okresie od kwietnia do czerwca br. zostały przeprowadzone pogłębione wywiady z niemal 70 kluczowymi ekspertami. Zostali oni wybrani z grona partnerów społecznych i gospodarczych, w tym naukowców, reprezentantów organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz praktyków z wszystkich kluczowych obszarów polityki rozwoju (z terenu województwa pomorskiego oraz z poziomu krajowego).

Wywiady dostarczyły eksperckiej wiedzy nt. barier, potencjałów rozwojowych oraz wyzwań stojących przed województwem pomorskim w perspektywie 2030 roku.

Podczas konsultacji z ekspertami zostały przedyskutowane zagadnienia w ramach obszarów: rozwój gospodarczy, ochrona zdrowia, rynek pracy, kapitał społeczny i system wsparcia NGO, polityka społeczna (w tym wsparcie seniorów i imigrantów), edukacja (w tym wsparcia uczniów z niepełnosprawnościami), atrakcyjność kulturalna i turystyczna, zmiany klimatu, ochrona przyrody, gospodarka wodna oraz wodno-ściekowa, energetyka, transport, paliwa alternatywne.

Pozyskana wiedza pomoże nam lepiej zidentyfikować potrzeby rozwojowe województwa pomorskiego, adekwatnie sformułować cele i priorytety w nowej Strategii, a także wskazać rolę Samorządu Województwa Pomorskiego oraz sposoby zaangażowania partnerów.

Wywiady z ekspertami były jednym z pierwszych etapów prac nad Strategią 2030. W dalszej kolejności planowane są analizy wewnętrzne, oraz konsultacje (również społeczne), w tym spotkania, seminaria i warsztaty, zespoły robocze.

view szablon artykułu