Aktualności

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

SWP jednogłośnie przyjął Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

Po trwającym ponad dwa lata procesie, w dniu 12 kwietnia 2021 roku  Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

Podczas tworzenia dokumentu, współpracowano z reprezentantami wielu środowisk – naukowcami, samorządowcami, a także przedstawicielami instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Punktem wyjścia do dyskusji nie były jedynie pogłębione analizy społeczno-gospodarcze czy dane statystyczne, lecz przede wszystkim dialog oparty na wiedzy ekspertów – zarówno teoretyków, jak i praktyków.

Przyjęta Strategia uwzględnia wnioski płynące zarówno z 5 miesięcznych (31 stycznia - 30 czerwca 2020 r.) konsultacji społecznych, jak i rekomendacje z ocen eksperckich: oceny ex-ante oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Konsultacje społeczne, ze względu na pandemię COVID-19, miały wyjątkowy charakter. Zorganizowano łącznie 25 spotkań konsultacyjnych, w większości w formule on-line. W okresie trwania procesu konsultacyjnego, 92 osoby i instytucje skorzystały z możliwości wyrażenia opinii, przekazując ponad 1300 uwag. Świadczy to o znacznym zaangażowaniu pomorskiej społeczności w debatę o przyszłości regionu. Wszystkie zgłoszone uwagi oraz sposób ich uwzględnienia w projekcie Strategii zostały szczegółowo opisane w Raporcie z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

Strategia w perspektywie 2030 roku wyznacza trzy wzajemnie uzupełniające się i równie ważne cele strategiczne. Są nimi: TRWAŁE BEZPIECZEŃSTWO, OTWARTA WSPÓLNOTA REGIONALNA i ODPORNA GOSPODARKA.

Naczelnymi zasadami w procesie realizacji Strategii będą między innymi: wielopoziomowe zarządzanie i partnerstwo, tematyczne i terytorialne ukierunkowanie interwencji, racjonalne gospodarowanie przestrzenią,  a także korzystne oddziaływanie na klimat i środowisko.

Do pobrania:

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2030

view szablon artykułu