Pomorski rynek pracy w obliczu nowych wyzwań

Pomorski rynek pracy w obliczu nowych wyzwań

W najbliższych latach pomorski rynek pracy będą kształtować takie zjawiska, jak: starzenie się społeczeństwa, migracje oraz rozwój nowych technologii. W szerszym kontekście wpływać na niego będą również czynniki środowiskowe, ekonomiczne, polityczne i społeczne. W zależności od relacji zachodzących pomiędzy nimi możliwych jest kilka scenariuszy, które mogą w przyszłości ukierunkować pracę oraz życie zawodowe (nasze i przyszłych pokoleń).

Scenariusze zmian

Już w XIX wieku powszechne były obawy, że automatyzacja doprowadzi do wysokiego bezrobocia, jednak nie ziściły się one do dziś. Aktualnie przewiduje się, że rozwój nowych technologii zmieni nie tylko charakter pracy jako takiej, ale również jej cel, znaczenie (w kontekście wprowadzenia dochodu podstawowego), czy formę (praca jest tym, co się robi, a nie miejscem, w którym ją się wykonuje). Autorzy raportu „Pracownik przyszłości” (Infuture Hatalska Foresight Institute) przewidują kilka możliwych zmian na rynku pracy, takich jak przejęcie prawie wszystkich prac przez roboty, wysokie umiędzynarodowienie, pracę bez stałego etatu (od projektu do projektu), wybór pracowników przez algorytmy bazujące na kompetencjach oraz cechach osobowych i danych medycznych (!), podporządkowanie pracy wyłącznie celom poprawy zdegradowanego środowiska naturalnego, a także znacząco wydłużającej się średniej życia i nieustannego rozwoju zawodowego bez przechodzenia na emeryturę.

Umiejętności przyszłości

W najbliższych latach prace fizyczne i manualne będą ustępować miejsca umiejętnościom związanym z rozwojem nowych technologii i nauk ścisłych oraz umiejętnościom tzw. miękkim – uczeniu się, kreatywności, komunikacji, pracy zespołowej, nastawieniu na rozwiązywanie problemów, krytycznemu myśleniu.

Tymczasem obecnie

Systematycznie otrzymujemy pozytywne informacje o dobrej koniunkturze gospodarczej, rekordowo niskim bezrobociu, wzroście wynagrodzeń, rynku pracownika. Faktycznie, Pomorskie bije rekordy w zakresie dynamiki zatrudnienia (w 2017 r. przekroczyło średnią UE), jest 4. w kraju pod względem niskiej stopy bezrobocia (w lipcu br. wynosiło ono 4,4%, co jest najniższym poziomem od czasu powstania województwa). Z drugiej strony, w wielu branżach zaczyna brakować pracowników, rynek pracy staje się coraz bardziej uzależniony od migrantów oraz wymaga podjęcia szerszych działań na rzecz aktywizacji osób, które nie pracują, czyli są bierne zawodowo.

Wartości

Coraz więcej firm buduje swoje strategie w oparciu o wartości nieodnoszące się bezpośrednio do kwestii czysto biznesowych, ale bierze pod uwagę również działania na rzecz lokalnych społeczności, ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne, czy etyki. Wchodzące na rynek pracy „pokolenie Z” (osoby poniżej 22. roku życia) wpłynie na sposób działania firm. Z badań wynika, że młodzi mają wysokie oczekiwania w tym zakresie. Dla 93% przedstawicieli tej generacji społeczne zaangażowanie firmy wpływa na decyzję o wyborze miejsca pracy.

Zapraszamy Państwa także do przeczytania artykułu: Padł kolejny rekord na pomorskim rynku pracy. Tak dobrze jeszcze nie było. 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego