FEP 2021-2027
Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot pozytywnie zaopiniowana przez ZWP

Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot pozytywnie zaopiniowana przez ZWP

01.07.2024
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
01.07.2024

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to forma współpracy, w ramach której związki samorządów będą wspólnie przeprowadzać projekty finansowane z Funduszy Europejskich.

Pozytywna opinia Zarządu Województwa Pomorskiego (ZWP) dla Strategii ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot (OMGGS) umożliwia pozyskanie finansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP).

Wsparciem będą mogły zostać objęte przedsięwzięcia w zakresie efektywności energetycznej, adaptacji do zmian klimatu, mobilności miejskiej, integracji imigrantów, usług społecznych i zdrowotnych, infrastruktury społecznej i zdrowotnej, realizowane na obszarze tworzącym Związek ZIT OMGGS oraz dodatkowo samorządów mających status Obserwatora w ZIT OMGGS.

Zasięg Związku ZIT OMGGS wynika z Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 i określony został jako Miejski Obszar Funkcjonalny Ośrodka Wojewódzkiego.

Pozytywna opinia ZWP jest istotnym krokiem do sięgnięcia przez ZIT OMGGS po blisko 178 mln euro z FEP. Ponadto Stowarzyszenie OMGGS na mocy zawartego w dniu 27 lutego 2024 r. porozumienia z ZWP pełni rolę Instytucji Pośredniczącej ZIT, odpowiedzialnej za wybór, realizację i koordynację projektów metropolitalnych. W wypadku OMGGS Strategia ZIT jest elementem szerszej strategii rozwoju ponadlokalnego.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego