FEP 2021-2027
Raport z konsultacji społecznych projektu FEP 2021-2027

Raport z konsultacji społecznych projektu FEP 2021-2027

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 28 października 2021 r. uchwałą nr 1027/297/21 przyjął Raport z przebiegu i wyników konsultacji projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Konsultacje projektu FEP 2021-2027 trwały łącznie 58 dni (od 4 sierpnia do 30 września
2021 r.). Do udziału w konsultacjach zaproszono szerokie grono osób i instytucji, w szczególności przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), partnerów społecznych i gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych (NGO), środowisk akademickich, związków zawodowych oraz osoby prywatne.

Projekt FEP 2021-2027 został również przekazany do konsultacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) w dniu 6 sierpnia 2021 r. Ponadto, w dniu 25 sierpnia 2021 r., zgodnie z art. 97 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, został przekazany do zaopiniowania przez Regionalną Radę Ochrony Przyrody w Gdańsku.

Ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2 ograniczono organizację konferencji i spotkań konsultacyjnych na terenie województwa w formule stacjonarnej, koncentrując się na organizacji spotkań w formule zdalnej. Pomimo tego, konsultacje projektu FEP 2021-2027 miały szeroki charakter – zorganizowano ponad 30 spotkań konsultacyjnych, w większości w formule zdalnej (on-line).

W okresie trwania procesu konsultacyjnego, 79 osób i instytucji skorzystało z możliwości wyrażenia opinii na temat dokumentu, przekazując łącznie 587 uwag. 48% wszystkich propozycji zmian projektu FEP 2021-2027 zostanie uwzględnione w całości lub w części, a 20% uwag – ze względu na wdrożeniowy charakter będzie analizowanych na etapie tworzenia dokumentów wdrożeniowych do FEP 2021-2027.

W przypadku uwag uwzględnionych, częściowo uwzględnionych oraz skierowanych do rozważenia na dalszym etapie prac – ze względu na powiązanie ze strukturą wdrażania środków UE w Polsce w latach 2021-2027 może dojść do sytuacji, że ostatecznie, z przyczyn obiektywnych i w wyniku dalszych rozstrzygnięć na szczeblu krajowym lub europejskim, uwaga tak zakwalifikowana nie zostanie jednak uwzględniona.

Ostateczna treść FEP 2021-2027 zależeć będzie od szeregu czynników, w tym:

  • wyniku negocjacji z KE i stroną rządową,
  • ostatecznego zakresu wsparcia w FEP 2021-2027,
  • wiążącego określenia limitów koncentracji tematycznej na poziomie regionalnym,
  • zakresu interwencji programów krajowych oraz ustaleń w ramach tzw. linii demarkacyjnej,
  • przyjętego systemu realizacji FEP 2021-2027 (w tym m.in. modeli wdrażania przedsięwzięć strategicznych oraz procedury konkursowej).

Liczba zgłoszonych uwag świadczy o dużym zaangażowaniu pomorskiej społeczności w debatę nt. ukierunkowania środków polityki spójności w ramach program regionalnego. Każdy z postulatów został dogłębnie rozpatrzony oraz przeanalizowany w szerszym kontekście logiki interwencji SRWP 2030 oraz RPS. Sposób rozpatrzenia poszczególnych uwag wraz z komentarzem znajduje się w Załączniku 1 do niniejszego Raportu.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego