Aktualności

Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

Raport powstał w ramach pierwszego etapu badania ewaluacyjnego pt. Ocena ex ante projektów dokumentów strategicznych i programowych województwa pomorskiego dla perspektywy finansowej 2021+.

Obowiązek przeprowadzenia oceny ex ante dla projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 wynika z Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Ocena ta pozwoliła zweryfikować trafność zdefiniowanych wyzwań, celów i oczekiwanych rezultatów, zaproponowanych wskaźników postępu realizacyjnego, systemu realizacji oraz ram finansowych w projekcie Strategii. Ocenie została poddana spójność wewnętrzna projektu Strategii, jak również jego spójność z unijnymi i krajowymi dokumentami strategicznymi.

Kolejnym etapem badania będzie ocena ex ante projektu Fundusze Europejskie dla Pomorza (kontynuacji programu regionalnego dla województwa pomorskiego na lata 2021-2027).

Do pobrania:

view szablon artykułu